Blažkova 166, 104 00 Praha 10
+420 604 888 578
Pondělí - Pátek
  9:00 - 16:00

mimo ordinační hodiny po domluvě

Aktuality

14.4.2024

Video ke světovému dni monitoringu diabetiků

28.7.2023

Od 9.8. do 26.8.2023 čerpám dovolenou. Výjezdová služba nebude v této době možná. V případě nutnosti ošetření kontaktujte kliniku dr. Načeradské www.naceradska.cz. Děkuji za pochopení.

 

10.2.2023

Aktuálně je většina výjezdů možná pouze v úterý a ve středu. Pro objednání se na vyšetření prosím preferujte e-mail. Děkuji za pochopení.

 

14.10.2021 

Obhájila jsem mezinárodní akreditaci Cat Friendly Clinic, která je pracovištím udělována vždy na 3 roky. Znamená to, že výjezdová služba byla mezinárodní organizací pro medicínu koček opět uznána jako pracoviště s vysokým standardem péče o kočičí pacienty. Vyšší level už jako výjezdová služba získat nelze, stříbrný a zlatý level jsou vyhrazeny pro kliniky a nemocnice.

 

1.3.2021

Úspěšně jsem zakončila dvouletý kurz Advanced Course of Feline Behaviour, tedy kurz týkající se normálního i patologického chování koček.

 

1.9.2018

Složila jsem mezinárodní zkoušku v oboru Medicína koček u Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists.

 

17.7.2018

Získala jsem mezinárodní akreditaci Cat Friendly Clinic.

 

19.5.2018

Vzhledem k Nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) uvádím informace týkající se zabezpečení ochrany osobních údajů v rámci mé praxe.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)

MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková (dále jen „klinika“ nebo „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, sídlem Blažkova 166, 10400 Praha 10, IČ 73663051. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu (info@vetukocicky.cz).

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Na veterinární klinice jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:

(i)     potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče - pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.

(ii)    zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava - protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště a datum narození zákazníka; protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.;

(iii)  zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;

(iv)  zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

 

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

 

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární klinika zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu,  poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

 

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili veterinární kliniku poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

 

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností Kliniky stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

 

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

2.11.2017

Od 3.11. do 19.11. nebude z důvodu vzdělávání výjezdová služba dostupná. V akutních případech prosím kontaktujte Veterinární ordinaci MVDr. Načeradské (tel. 774418018), nebo pohotovost.

 

 

23.7.2017

Na Facebook bylo přidáno video - Miska pro pomalé krmení kočky

https://www.facebook.com/ustribrnekocicky/videos/1134194093386818/

 

12.5.2017

Na Facebook bylo přidáno instruktážní video - Jak aplikovat kočce léky pomocí inhalátoru.

https://www.facebook.com/ustribrnekocicky/videos/1093008897505338/ - v češtině

https://www.facebook.com/ustribrnekocicky/videos/1093010857505142/ - v angličtině

 

 

20.12.2016

Ordinační doba na konci roku

22.12. - 26.12.2016 ZAVŘENO

27.12. - 30.12.2016 9:00 - 16:00

31.12.2016 - 2.1.2017 ZAVŘENO

 

22.11.2016

Hledám ještě 7 majitelů koček, kteří by se chtěli zapojit do švýcarské studie o mapování výskytu FeLV v Evropě. Každý majitel může do studie přihlásit jen jednu kočku. FeLV se bude testovat ze slin, každé přihlášené kočce tedy provedu pouze výtěr dutiny ústní, není nutný odběr krve. Účast ve studii je zdarma. Hlásit můžete kočky jakéhokoli původu, očkované i neočkované proti FeLV. Výsledky přihlášeným zašlu po jejich obdržení.
Zájemci hlaste se prosím mailem nebo do zpráv na Facebooku. Děkuji.
 

18.10.2016

Ve dnech 19.-21.10. bude z důvodu účasti na vzdělávací akci výjezdová služba mimo provoz. Děkuji za pochopení.

 

15.8.2016

Nově disponuji přenosným ultrazvukovým přístrojem, mohu tak provádět vyšetření pacientů i v rámci výjezdové služby.

 

12.8.2016

Nabídka preventivního vyšetření psů a koček starších 7 let zaměřeného na včasné odhalení nemocí souvisejících se stářím. Nyní výhodně nové vyšetření funkce ledvin, které odhalí potíže dříve, než vyšetření standardně prováděné.

 

5.8.2016

V pondělí 8.8. a úterý 9.8. budu mimo Prahu, výjezdová služba tedy nebude dostupná.

 

2.8.2016

I zvířecí senioři si zaslouží kvalitní zdravotní péči. V rámci pravidelné preventivní péče lze zachytit počínající onemocnění typická pro stárnoucí jedince. Vybrat si zatím můžete ze dvou programů prevence uzpůsobených stárnoucím psům a kočkám. Bližší informace telefonicky, mailem nebo zprávou na Facebooku.

28.7.2016

Článek o otravách koček pokojovými rostlinami
https://www.facebook.com/ustribrnekocicky/posts/938639069608989:0

 

KONTAKTNÍ
FORMULÁŘ

Pro veterinární
lékaře

Fragnerova lékárna
U Černého orla


Veterina U stříbrné kočičky

Veterina U stříbrné kočičky

Veterina U stříbrné kočičky

Veterina U stříbrné kočičky


Created by veterinarniweb.cz, 2016